Provozní řád

Lekce kurzu Dancing Cajons se konají jednou týdně se zahájením na začátku října daného roku a ukončením v koncem května roku následujícího (konkrétní data konání naleznete v detailu každého kursu). Cena kursu je 1 600 Kč za pololetí. Výuka se nekoná v době školních prázdnin, svátků a nebo ve dnech pracovního volna.

V lekcích Dancing Cajon se používají hudební nástroje Carton Cajon®. Žáci si na každou lekci přinesou svůj vlastní Carton Cajon®, nebo je možné si jej pro používání v lekci pronajmout. Pronajatý nástroj, adekvátní k výšce žáka, bude vždy připraven v čase a místě konání lekce . Cena pronájmu nástroje Carton Cajon® je 100 Kč za započatý měsíc.
Platba pronájmu na jedno pololetí je 400 Kč a platí se zároveň s cenou kurzovného. V případě, že si v průběhu kurzu pořídíte vlastní nástroj Carton Cajon®, bude vám zbývající částka z ceny pronájmu nástroje vrácena na váš účet.

Úhrada kurzovného je splatná k danému datu splatnosti. Pokyny k úhradě obdrží zákonný zástupce dítěte/žák písemně na základě přijaté přihlášky. Platbu přijímáme formou bezhotovostního převodu na bankovní účet. V případě, že žák
z důvodů závažné dlouhodobé nemoci nemůže dále kurzy navštěvovat, je třeba tuto skutečnost písemně doložit.
V takovém případě může být poměrná část kurzovného ( snížená o 20 %) vrácena. Špatná platební morálka je důvodem k okamžitému vyloučení žáka. Pro žáky jsou pokyny pedagogů včetně kázně a pořádku závazné. V případě jejich opakovaného porušování může být žák z kurzu vyloučen. Zaplacené kurzovné ani jeho poměrná část se při vyloučení žáka nevrací.

Souhlas s pořizováním a používáním foto a video záznamů a zpracování osobních údajů. Zákonný zástupce nezletilého dítěte/žák odesláním on-line přihlášky, v souladu s ustanovením ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. nebo čl. 4 odst. 2 GDPR., uděluje rovněž souhlas s pořizováním a zveřejňováním foto a video záznamů, na kterých je zachyceno jeho dítě, a to pro propagační účely kurzů Šárka Dancing a Carton Cajon®. Zveřejňování materiálů se týká webových stránek www.sarkadancing.cz dále stránek YouTube a Facebook. Stejně tak uděluje souhlas svým podpisem přihlášky žák kurzu pro dospělé. Souhlas s pořizováním a používáním foto a video záznamů je možné kdykoliv zrušit písemně
(e-mailem) formou oznámení.

Pojištění žáka pro případ úrazu musí zabezpečit individuálně jeho zákonný zástupce/žák, a to s účinností nejpozději
ode dne zahájení kurzu s trváním po celou dobu kurzu. Pedagog zodpovídá za žáka pouze během započaté lekce
v prostorách sálu a to při dodržování daných bezpečnostních podmínek. Vědomě se vyvaruje takových prvků, cviků
či úkolů, které by mohly žáka zdravotně poškodit. Šárka Dancing dále neručí za ztrátu cenností ponechaných v šatnách. Osobní věci je proto možné vzít s sebou do sálu (kromě oblečení). 

Pozdními příchody nesmí žáci narušovat lekce, doporučuje se docházka nejpozději 5 min. před začátkem výuky. Absenci žáka je třeba oznámit lektorovi nejpozději před začátkem hodiny, nejlépe formou sms. V případě nekonání
se lekce z důvodu absence lektora bude náhradní lekce včas dopředu oznámena e-mailem. Zameškané hodiny
ze strany žáka se nenahrazují.

V Praze dne 7. 9. 2018