Provozní řád

Lekce kurzu Dancing Cajons se konají jednou týdně se zahájením na začátku října daného roku a ukončením v koncem května roku následujícího. Kurz je rozdělen na dvě pololetí a cena za pololetí je 2390 Kč včetně hudebního nástroje. 
V lekcích Dancing Cajons se používá hudební nástroj Carton Cajon®, který bude vždy připraven pro každého žáka v čase a místě konání lekce.

Přihlášení na výuku probíhá i v průběhu roku prostřednictvím internetu na webu: www.sarkadancing.cz . Ukázková hodina je zároveň první hodina začínajícího kurzu. Je nutné se ale nejdříve přihlásit, aby o Vás lektorka věděla. Přijďte si hodinu vyzkoušet a pak se rozhodnete, zda do kurzu nastoupíte a zaplatíte kurzovné. Výuka se nekoná v době školních prázdnin, svátků a ve dnech pracovního volna.

Úhrada kurzovného je splatná k danému datu splatnosti. Pokyny k úhradě obdrží zákonný zástupce dítěte/žák písemně na základě přijaté přihlášky. Platbu přijímáme formou bezhotovostního převodu na bankovní účet. V případě, že žák z důvodů závažné dlouhodobé nemoci nemůže dále kurzy navštěvovat, je třeba tuto skutečnost písemně doložit. 

V takovém případě může být poměrná část kurzovného ( snížená o 20 %) vrácena. Špatná platební morálka je důvodem k okamžitému vyloučení žáka. Pro žáky jsou pokyny pedagogů včetně kázně a pořádku závazné. V případě jejich opakovaného porušování může být žák z kurzu vyloučen. Zaplacené kurzovné ani jeho poměrná část se při vyloučení žáka nevrací.

Souhlas s pořizováním a používáním foto a video záznamů a zpracování osobních údajů. Zákonný zástupce nezletilého dítěte/žák odesláním on-line přihlášky, v souladu s ustanovením ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. nebo čl. 4 odst. 2 GDPR., uděluje rovněž souhlas s pořizováním a zveřejňováním foto a video záznamů, na kterých je zachyceno jeho dítě, a to pro propagační účely kurzů Šárka Dancing a Carton Cajon®. Zveřejňování materiálů se týká webových stránek www.sarkadancing.cz dále stránek YouTube, Instagram a Facebook. Stejně tak uděluje souhlas svým podpisem přihlášky žák kurzu pro dospělé. Souhlas s pořizováním a používáním foto a video záznamů je možné kdykoliv zrušit písemně (e-mailem) formou oznámení.

Pojištění žáka pro případ úrazu musí zabezpečit individuálně jeho zákonný zástupce/žák, a to s účinností nejpozději ode dne zahájení kurzu s trváním po celou dobu kurzu. Pedagog zodpovídá za žáka pouze během započaté lekce v prostorách sálu a to při dodržování daných bezpečnostních podmínek. Vědomě se vyvaruje takových prvků, cviků či úkolů, které by mohly žáka zdravotně poškodit. Šárka Dancing dále neručí za ztrátu cenností ponechaných v šatnách. Osobní věci je proto možné vzít s sebou do sálu (kromě oblečení).

Pozdními příchody nesmí žáci narušovat lekce, doporučuje se docházka nejpozději 5 min. před začátkem výuky. Absenci žáka je třeba oznámit lektorovi nejpozději před začátkem hodiny. Předpoklad je a obvykle vychazí kurz v rozsahu 16-ti lekci za pololetí. Zaručeno je však nejméně 15 lekcí. V případě nekonání se lekce z důvodu absence lektora, bude náhradní lekce včas dopředu oznámena e-mailem a hodina se nahradí v červnu po skončení kurzu. Zameškané hodiny ze strany žáka se nenahrazují. 

V Praze dne 24. 8. 2023